Print  

Velkommen til Krabbeshus Heldagsskole, en specialskole for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser.

20. august 2012

Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Skolen har 81 elever i alderen 6-18 år og et samlet pædagogisk personale på ca. 78 ansatte. Skolens pædagogiske personale består af psykolog, ergoterapeut, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Skolen har i øjeblikket til huse på to forskellige adresser, nemlig med hovedafdelingen med de yngste elever på Strandvejen og i Slotsgade, hvor de ældste elever holder til.

5 dages kursus i autismeforståelse for pædagogmedhjælpere og undervisningsassistenter

25. august 2014

Relaterede links

Kurset vil give en grundlæggende viden omkring de karakteristika, der kendetegner den anderledes måde et menneske med autisme modtager og bearbejder informationer på.

Indhold:
* Autismens kultur
* Støtte gennem visualisering og struktur
* Kommunikation
* Adfærd og stress
* Refleksion over egen praksis og supervision

Kurset er etableret i samarbejde mellem VIA Skive og Krabbeshus. Kurset er opslået på VIAs hjemmeside og er dækkende for både skole og daginstitutionsområdet.

Der kan søges om jobrotationsmidler til dette kursus.

Kontaktperson på Krabbeshus er Susanne Oppelstrup. sopp@skivekommune.dk

Praksisnær vejledning om inklusion

21. august 2014

Relaterede links

Erfaringerne fra tidligere udviklingsprojekter omkring inklusion videreføres nu i Skive Kommune, som praksisnær vejledning, med bl.a. vejledere fra Krabbeshus som leverandører.

Konkret vil vejledningen målrette sig mod lærere og pædagoger, der står med særlige udfordringer i forhold til elever med erkendte og/eller tydelige vanskeligheder indenfor autismespektret, eller sammenlignelige tilstande:

Hvordan kan skoledagen tilrettelægges, således at disse elever bliver i stand til at indgå i klassen, hvilke hensyn skal der tages, hvordan kan man forstå den adfærd, eleven udviser og handle meningsfuldt herefter?

Et vejledningsforløb vil typisk forløbe over ca. fem til syv vejledningsmøder á ca. halvanden times varighed. I forløbet indgår observationer i klassen og en afsluttende statusrapport, hvor det, der har været afprøvet, beskrives. Vejledningen kan genoptages ved nye behov.

Vejledningen vil foregå på elevens skole.

Autisme i den inkluderende skole

21. august 2014

Relaterede links

Krabbeshus Heldagsskole er en del af Skive Kommunes samlede skoletilbud. Skolen modtager elever med autismespektrum forstyrrelser. Skolen har været etableret i mere end 30 år, og i denne periode bidraget til både at opsamle, udvikle og udbrede stor erfaring og ekspertise indenfor området. Samtidig har vi gennem årene uddannet et antal lærere og pædagoger med den særlige opgave, at vejlede og afholde kurser for kollegaer internt i organisationen samt eksternt, både i forhold til skoler og institutioner i Jylland og forældre med børn indenfor målgruppen.

Krabbeshus heldagsskole har i skoleårene 2011/12 og 2012/13 gennemført et inklusionsprojekt finansieret af Skive Kommunes inklusionspulje. Projektets formål var bl.a. at give vejledning til teamet omkring en klasse, hvor der var inkluderet et barn med en autismediagnose. Lærere og pædagoger har i evalueringerne givet udtryk for, at de generelt har brug for mere viden omkring, - både hvad der specielt kendetegner et barn med autisme - og pædagogiske redskaber til at imødekomme de særlige behov, de ofte har.

Krabbeshus Heldagsskole tilbyder derfor kursus om inkludering af et barn med autisme i almenskolen, således at lærere og pædagoger i højere grad kan ”klædes på ” til opgaven.

Forældreuddannelse

21. august 2014

Vejlederteamet på Krabbeshus yder vejledning i de almindelige folkeskoler til personale der arbejder i klasser, hvor der er børn med en autismediagnose eller sammenlignelige tilstande.

Arbejde med børn med særlige udfordringer kræver ofte et udvidet samarbejde med forældrene. Det er nødvendigt med en fælles forståelse af barnet og dets udfordringer, så både skole og hjem støtter op om hinanden. Forældre til børn med autisme eller sammenlignelige tilstande på Krabbeshus inviteres til forældreuddannelsen på Krabbeshus.

Vi har gode erfaringer med forældrenes deltagelse. Alle giver udtryk for at kurset har givet dem brugbar viden, konkrete og relevante redskaber samt positivt samvær og erfaringsudveksling med andre i samme situation som dem selv. 

Krabbeshus Heldagsskole tilbyder nu også forældreuddannelse for  alle Skive Kommunes folkeskolers forældre, der har børn med autisme eller sammenlignelige tilstande. Forældrene deltager sammen med andre forældre fra Krabbeshus. Tilbuddet er en del af Skive Kommunes samlede skoletilbud, og er således omkostningsfrit for forældrene. Forældre fra andre kommuner kan deltage mod betaling. Pris: 2500 kr. pr. forældrepar.

Valg til skolebestyrelsen 2014-18

9. maj 2014

Det er nu lykkedes, at få sammensat en ny skolebestyrelse, som tiltræder 1. august i år.

Der indkom kun én liste med kandidater. Det betyder, at der bliver 'fredsvalg' - altså ingen afstemning.


Følgende 5 forældre udgør den nye bestyrelse: 

  • Egon Jeppesen, Salvievej 6, 8800 Viborg
  • Anette MacMartin, Hedevænget 23, 8800 Viborg
  • Christina L. Harring, Kielgastvej 50, 7800 Skive
  • Jette F. Young, Marie Grubbes Vej 4, 8830 Tjele
  • Susanne L. Madsen, Jernbanevej 8, 7840 Højslev

Følgende blev valgt som suppleanter:

  • 1. suppleant: Katharina S. Hammer, Gl. Rønbjergvej 10, 7800 Skive
  • 2. suppleant: Gitte Thomasen, Slåenvej 12, 8850 Bjerringbro

De nye medlemmer af skolebestyrelsen, vil blive inviteret til et møde sammen med den afgående bestyrelse onsdag d. 25. juni. Efter en overlevering vil den nye bestyrelse konstituere sig.

Etablering af søskende netværksgrupper

10. april 2014

Relaterede links

Oplysning fra Landsforeningen Autisme, Kreds Limfjord:

Tidspunkt:
Onsdag den 17. september 2014 fra kl.15-17 og øvrige uger vil være uge 40, 44, 46, 48 og 50 hver onsdag i samme tidsrum.

Sted:
Søskende netværksgrupperne bliver afholdt på Krabbeshus Heldagsskole, Strandvejen 11, 7800 Skive.

Målgruppe:
Søskende til børn med autisme. Der forsøges etableret grupper efter alder: 7-9 årige, 10-13 årige, 14-16 årige med grupper af max 12 deltagere.

Indhold:
At give søskende til børn med autismespektrum forstyrrelse et frirum, hvor de kan få lov at tale om egne følelser og erfaringer i forhold til det at have en søskende med et handicap og give dem en oplevelse af, at der findes andre børn og unge i samme situation, og at de har det på samme måde. Mulighed for at få skabt et netværk, som kan bruges fremadrettet og derved få glæde af hinanden i netværksgruppen, hvor der kan deles stort og småt i forhold til de daglige udfordringer, som en søster eller bror til et barn med autisme har.

Konkret vil det dreje sig om 6 x 2 timer, hvor en aldersmæssigt sammensat gruppe mødes. Indholdet vil være en blanding af samtaler, viden om autisme, fælles aktiviteter, film mv. Der vil være blive serveret eftermiddagsmad hver gang.

Tilmeldingsfrist:
Onsdag den 3.september 2014

Tilmelding på:
www.kredslimfjord.dk

Pris:
2.150 kr. pr. deltager

Husk:
Der kan søges ved kommunen til at dække udgifterne efter servicelovgivningen § 41 merudgifter.

Skolevægring

5. marts 2015

Krabbeshus Heldagsskole har gennem årene mødt en del børn, der vægrer sig for at komme i skole, ligesom vi ofte har modtaget elever der igennem en længere periode ikke har haft en egentlig skolegang.  

I skoleåret 2012-13 er en del af personalet blevet uddannet til at vejlede i sådanne forløb og vi udbyder derfor nu vejledningstilbud på området i form af særligt tilrettelagte forløb omkring børn med ADHD, autisme, Asperger, Tourette syndrom og/eller lignende tilstande, der vægrer sig mod skolegang. 

Formålet med forløbet er at få eleven i trivsel igen, således at han/hun igen kan modtage undervisning og deltage i skolens hverdag. Dette gøres ved at tilbyde specialpædagogisk vejledning til forældrene og andre aktuelle parter, hvor målet er at stille viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling.

Læs mere om tilbuddet ved klik på linket under "Relaterede links" umiddelbart under brochuren til venstre.
Kontaktoplysninger

Krabbeshus Heldagsskole
Krabbeshus Heldagsskole
Strandvejen 11
7800  Skive
Tlf.:97511799
Fax: 97511744Krabbeshus Heldagsskole
Slotsgade 3-7
7800  Skive


Skive Kommune logoSkive.dk logo